ბმულები

ჩვენს საიტზე ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იპოვოთ სამართლებრივი აქტების მთელი რიგი ბმულები.


საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (დატვირთვა)

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (დატვირთვა)

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (დატვირთვა)

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ (დატვირთვა)

დებულება ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ (დატვირთვა)